Προσφορά 100 δις στο Τ.Χ.Σ. & Μήνυση κατά Τρόικα / ΤΧΣ

ΣΩΡΡΑΣ---ΤΧΣ-100-δισ

 

 

 

wpid-20140826080909

Στις 15 Μαίου 2014, ο Αρτέμης Σώρρας καταθέτει επίσημα πρόταση άμεσης αγοράς-απόκτησης των προς πώληση μετοχών των τραπεζών που συμμετέχουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δηλαδή ΕΤΕ, ALPHA, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EUROBANK. Το χρηματικό αντίτιμο που διατίθεται να προσφέρει για κάθε μετοχή, είναι το διπλάσιο (2Χ) από την ονομαστική αξία τους! Παράλληλα ενημερώνει με εξώδικο τον Υπουργό Οικονομικών και τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος.

ΕΠΙΔΟΣΗ 15-5-14 ΣΤΟ ΤΧΣΕΠΙΔΟΣΗ 15-5-14 ΣΤΟ ΤΧΣ .2

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της προσφοράς του Α. Σώρρα προς το ΤΧΣ το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε με την μορφή αρχείου pdf εδώ:

 ——————————————————————————

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αρτέμιου Β. ΣΩΡΡΑ, κατοίκου Πατρών ( οδ. Θεοδότου, αρ. 24- 26)
Προς:
Το “ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΙΠΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ” (Ν. 3864/2010), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα , προς γνώση των και για τις νόμιμες συνέπειες .

Κοιvοποίηση – Γvωστοποίηση:

1. Τον κ. Υπουργό των Οικονομικών,
2. Τον κ. Διοικητή της “Τράπεζας της Ελλάδος”,
3. Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς , ως νομίμως εκπροσωπείται.
Αξιότιμοι,
Με την παρούσα σας γνωστοποιώ την υπεύθυνη βούλησή μου για την άμεση αγορά -απόκτηση μετοχών που κατέχετε, των τραπεζικών εταιρειών : α) “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, β)” ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”, γ) “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” και δ) “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. ” και δη αριθμό μετοχών, σε κάθε επιμέρους τραπεζική εταιρεία, που συνθέτουν σε ποσοστό το τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34 %) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου εκάστης ως άνω τραπεζικής εταιρείας.

Για κάθε μία εκ των πωλούμενων μετοχών, των ως άνω τραπεζικών εταιρειών, προσφέρω ως τίμημα, χρηματικό ποσό που θα συνίσταται από την διπλάσια τιμή/αξία του μέσου όρου της χρηματιστηριακής τιμής εκάστης μετοχής/εταιρείας κατά τις τελευταίες 30 συνεδριάσεις στο ΧΑΑ (προ του χρόνου της μεταβιβάσεώς των)και σε κάθε περίπτωση σας προσφέρω – κατ’ ελάχιστο – χρηματικό ποσό διπλάσιο της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, ως είναι καταχωρημένες στα βιβλία σας. Δια αυτής της ευθείας δεσμευτικής προσφοράς μου και αντίστοιχα της ανταποκρίσεώς σας (δια της προδήλως επικερδούς και για εσάς – ως και για την Ελληνική οικονομία και Ελληνική πολιτεία- διάθεσης των εν θέματι μετοχών), επιθυμώ να συμβάλλω άμεσα στην ταχύτερη δυνατή ελάφρυνση της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ελλήνων πολιτών εκ των επιζήμιων συνεπειών του δημοσίου χρέους, ως επίσης και στην άμεση εξυγίανση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Είμαι στην διάθεσή σας για την παροχή κάθε διευκρίνισης ή και για την συζήτη ση και εκτίμηση τυχόν αντιπρότασής σας για την ευόδωση του αιτήματός μου και σε κάθε περίπτωση για την ευόδωση του σκοπού που επιθυμώ να εξυπηρετήσω. Επίσης παρακαλώ να μου υποδείξετε την διαδικασία με την οποία θεωρείτε ότι δύναται να επιτευχθεί η προτεινόμενη συναλλαγή, ώστε να πράξω- συμμορφούμενος- ανάλογα.

Προς απόδειξη και πιστοποίηση της άμεσης δυνατότητάς μου ανταπόκρισης στην καταβολή του προσφερόμενου χρηματικού ποσού -τιμήματος, σας γνωστοποιώ τα ακόλουθα παραστατικά στοιχεία, τα οποία ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα σας εξουσιοδοτώ (εφόσον επιθυμείτε) να ερευνήσετε και πιστοποιήσετε, ώστε να βεβαιωθείτε για την οικονομική δυνατότητά μου άμεσης ανταπόκρισης στην προτεινόμενη συναλλαγή .

Επισυνάπτω αντίγραφα των:

α) lnternational Bill of Exchange (ΙΒΟΕ) Νο 2012-1000 -SLW-0010-0524/ UCC DOCUMENT, Nos 2000422643063
και
β) CUSTODIAL DEPOSIT RECEIPT” Federal Transfer & Custody Agents lnc” Certificate Νο : ELGATE 12182012001:
Είμαι στην διάθεσή σας για την παροχή κάθε περαιτέρω διευκρίνισης ή και συζήτησης ( ως και διευκόλυνσης του ελέγχου σας), δηλώνοντάς σας, ότι προτίθεμαι – ως ειδικότερα προαναφέρω- να υπερκαλύψω άμεσα, τόσο το σύνολο των εναπομείναντων κεφαλαίων σας (ως δημοσιοποιήσατε περί τα 11,5δις €), όσο και το κόστος και όποιου άλλου δικαιώματος ή υποχρέωσης υφίσταται (και προς τυχόν τρίτους) και αφορά μετοχές (υφιστάμενες ή ήδη διατεθείσες) των ως άνω τραπεζικών εταιρειών.

Θεωρώ ότι η πρότασή μου, η οποία είναι άμεση, άνευ όρου τινόc. ανέκκλητη και δεσμευτική κρίνεται στον σκοπό σας, ως ειδικότερα ορίζεται στο Ν.3864/2010, καθώς συνιστά ευθεία συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, ουσιαστικά δε συνιστά και άμεση συμβολή στον περιορισμό του δημοσίου χρέους, με αντίστοιχη άμεση ελάφρυνση της Ελληνικής πολιτείας και των πολιτών της από αυτό .Παράλληλα δε θεωρώ ότι η προσφορά μου συμπλέει με τον νόμο και εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ελληνικής Δημοκρατίας έναντι των δεσμεύσεων που απορρέουν από το Ν. 4046/2012 .

Επίσης, η πρότασή μου εδράζεται και αποσκοπεί στο συμφέρον της Ελληνικής πολιτείας και των Ελλήνων για την ταχύτερη δυνατή εξυγίανση του τραπεζικού των συστήματος και της ελληνικής οικονομίας και για την συμβολή σε ταχεία οικονομική ανάπτυξη, για την οποία τεκμαίρω ότι όλοι ενδιαφερόμαστε.

Τέλος δε δηλώνω ότι προτίθεμαι να συζητήσω μαζί σας, κάθε αντιπροσφορά σας και δη – εκτός άλλων – για μεγαλύτερο τίμημα από αυτό που ήδη ανταγωνιστικά προσφέρω, εφόσον το τίμημα αυτό, εξυπηρετεί τους σκοπούς της ανάτασης της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας και φυσικά των Ελλήνων.

Παρακαλώ για την άμεση ανταπόκρισή σας στο εν θέματι αίτημά μου, εφόσον είναι δυνατό, εντός δέκα – δεκαπέντε (10-15) ημερών από την λήψη της παρούσης.

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα δήλωση – πρόσκληση (προσφορά μου) προς το “ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ”, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση των και για τις νόμιμες συνέπειες, με παράλληλη κοινοποίηση – γνωστοποίηση και προς : 1. Τον κ. Υπουργό των Οικονομικών, 2. Τον κ. Διοικητή της “Τράπεζας της Ελλάδος” και 3. Την Έnιτροnή Κεφαλαιαγοράς”, ως νομίμως εκπροσωπείται , προς γνώση των και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν στην έκθεση επιδόσεώς της.

Αθήνα 15-5-2014

Ο εξωδίκως δηλών- προκαλών και προσφέρων

ΑΡΤΕΜΙΟΣ Β. ΣΩΡΡΑΣ

 ——————————————————————————————–

ΥΠ. ΟΙΚ.-ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 16-5-14

Κοινοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών 16/5/2014

ΕΠ. ΚΕΦΑΛ.-ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 16-5-14 ΤΧΣ

Κοινοποίηση στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς 16/5/2014

ΤτΕ-ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 16-5-14

Κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος 16/5/2014

ΤΧΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 16-5-14 ΤΧΣ

Γνωστοποίηση στο ΤΧΣ 16/5/2014

 

Μετά την αδικαιολόγητη σιωπή του Ταμείου (ΤΧΣ) αλλά και των υπολοίπων, ο Αρτέμης Σώρρας επιστρέφει στις 16/6/2014 με νέα εξώδικη πρόταση-πρόσκληση με ευρύτερη κοινοποίηση, προσκαλώντας σε ανταπόκριση (θετική ή γραπτώς αρνητική) εντός πέντε (5) ημερών.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εκ νέου πρόσκλησης-προσφοράς του Α. Σώρρα προς το ΤΧΣ το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε με την μορφή αρχείου pdf εδώ:

ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΤΧΣ 16-6-2014 .1ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΤΧΣ 16-6-2014 .2ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΤΧΣ 16-6-2014 .3ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΤΧΣ 16-6-2014 .4ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ ΤΧΣ 16-6-2014 .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη εξώδικη κοινοποίηση της πρότασης του για την αγορά των τραπεζικών μετοχών στην διπλάσια τιμή από αυτήν που ζητούσε το ταμείο αρχικά, γίνεται στους:

1. ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΤΧΣ)
2. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Α. ΣΑΜΑΡΑ
3. ΑΡΧΗΓΟ ΑΞ/ΚΗΣ ΑΝΤΙΠ/ΣΗΣ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ
4. ΑΠΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
7. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
8. ΕΣΗΕΑ – ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

Κοινοποίηση στον Τσίπρα -ΣΥΡΙΖΑ 19-6-2014

Κοινοποίηση στον Τσίπρα -ΣΥΡΙΖΑ 19-6-2014

Γνωστοποίηση στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 19-6-2014

Κοινοποίηση στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 19-6-2014

Γνωστοποίηση στον Α.Σαμαρά 19-6-2014

Κοινοποίηση στον Α.Σαμαρά 19-6-2014

Γνωστοποίηση στο ΥΠ. ΟΙΚ. 19-6-2014

Κοινοποίηση στο ΥΠ. ΟΙΚ. 19-6-2014

Γνωστοποίηση στο ΤΧΣ 19-6-2014

Επίδοση στο ΤΧΣ 19-6-2014

Κοινοποίηση στην ΤτΕ 19-6-2014

Κοινοποίηση στην ΤτΕ 19-6-2014

Γνωστοποίηση στην ΕΣΗΕΑ 19-6-2014

Κοινοποίηση στην ΕΣΗΕΑ 19-6-2014

Γνωστοποίηση στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς 19-6-2014

Κοινοποίηση στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς 19-6-2014

Γνωστοποίηση στην ΒΟΥΛΗ 19-6-2014

Κοινοποίηση στην ΒΟΥΛΗ 19-6-2014

Γνωστοποίηση στην Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 19-6-2014

Κοινοποίηση στην Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 19-6-2014

…..

*  *  *  *  *  *  *  *  *

Ο Αρτέμης Σώρρας καταθέτει μηνυτήρια αναφορά κατά του συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και των εκπροσώπων της ΤΡΟΙΚΑ (ΔΝΤ-ΕΚΤ-Ε.Ε.)Γνωστοποιήσεις σε Αρειο Πάγο & Εισαγγελείς

 

Στην Αθήνα στις έξι ( 6 ) του μήνα Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (2014) ημέρα Τετάρτη, κατετέθη ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, η Μηνυτήριος αναφορά του Αρτέμη Σώρρα (16 φύλλα), η οποία έλαβε αριθ. κατάθεσης στο βιβλίο μηνύσεων 1664231Β 3864046Β 2014/1849, κατά των:

 1. Αναστασίας Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο Εκτελεστικής Επιτροπής του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε.»,
 2.  Γιώργου Κουτσού, Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο Εκτελεστικής Επιτροπής του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε.».
 3.  Αναστάσιου Γάγαλη, Μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε.»,
 4. Χρήστου Σκλαβούνη, προέδρου Γενικού Συμβουλίου του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε.»,
 5. Pierre Mariani, μη Εκτελεστικού μέλους Γενικού Συμβουλίου του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε.»,
 6. Ιωάννη Ζαφειρίου, μη Εκτελεστικού μέλους Γενικού Συμβουλίου του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε.»,
 7. Stephan Wilcke, μη Εκτελεστικού μέλους Γενικού Συμβουλίου του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε.»,
 8. Wouter Devriendt, μη Εκτελεστικού μέλους Γενικού Συμβουλίου του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε.» .
 9. Βασίλειου Σπηλιωτόπουλου, μη Εκτελεστικού μέλους, Γενικού Συμβουλίου Εκπρόσωπου της ΤτΕ, του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε.».
 10. Αβραάμ Κ. Γούναρη, μη Εκτελεστικού μέλους, Γενικού Συμβουλίου Εκπρόσωπου του Υπουργείου Οικονομικών, του ‘’ Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε. ‘’ .
 11. Πωλ Τόμσεν, ως εκπρόσωπο του ΔΝΤ στην Ελλάδα , κατοικοεδρεύοντος στην Αθήνα στο Υπουργείο Οικονομικών .
 12. Ντέκλαν Κοστέλο, ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κατοικοεδρεύοντος στην Αθήνα στο Υπουργείο Οικονομικών,
 13. Κλάους Μαζούχ, ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην Ελλάδα,

XARDOUBELISTROIKA600_371556608

Στη συνέχεια, σήμερα στις ένδεκα ( 11 ) του μήνα Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (2014) ημέρα Δευτέρα, ο δικαστικός επιμελητής/ Πρωτοδικείου Αθηνών και μετά από γραπτή παραγγελία του κ. Αρτέμιου Β. Σώρρα επίδωσε προς τους:

 • α. κ. Πρόεδρο «Αρείου Πάγου»,
 • β. κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου &
 • γ. κ. Πρόεδρο «Ένωσης Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων» – Αθήνα

προκειμένου να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο από την από 06-08-2014 μηνυτήρια αναφορά που περιγράφεται πιο πάνω του πρώτου.

Συνκοινοποιήθηκαν επίσης οι από 15.05.2014/ Αρ. Επιδ. 12040, 16.06.2014/ Αρ. Επ. 12081 & 01.07.2014/ Αρ. Επ. 12104, 12105, 12106, 12107 εξώδικες δηλώσεις- προτάσεις-προσκλήσεις-διαμαρτυρίες του Αρτέμη Σώρρα προς το ‘’ΤΧΣ‘’ και σε όλους τους επιμέρους αναφερομένους σε αυτούς παραλήπτες, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις επίδοσης προς αυτούς.

Ακριβή αντίγραφα των ανωτέρω επισυναφθήκαν στο αποδεικτικό του δικαστικού επιμελητή και για βεβαίωση συντάχτηκε η σχετική έκθεση, η οποία, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφηκε νομίμως ως έπεται .

Αθήνα, 11/ 08/ 2014

 

Πηγή: http://sbbcnews.com/site/?p=26378#sthash.u2Tsn68G.dpuf  (SBBC NEWS)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s